โครงสร้าง / บุคลากร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

-ว่าง-

นายสมชาย สีโต
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต
โทร 034-411-043

นางสาวจิตติมา กิรณะวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร
โทร 034-427-599


- ว่าง -
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

โทร 034-820-138

นายวิโรจน์ ชะริทอง 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

โทร 034-423-079

นางสาวสุพิชฌาย์ ภักดีกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร 034-426-995


สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
FAX 034-426-995
E-mail : samutsakhon@doae.go.th