:: คลังข่าว ::

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
   จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    สินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่3/2563 ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
   ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมและร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุป
     เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเกษตรและระบบการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร
     ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
   ดำเนินการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับจังหวัด ปี 2563
    ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)
   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
     วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 ณ วัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง ...
   ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
     ณ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ...
   ร่วมกิจกรรมชมสวนและประชาสัมพันธ์ผลผลิตจากอินทผลัม โดยความร่วมมือของสำนักงาน
     เกษตรอำเภอสมุทรสาคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ณ สวนลุงโป๊ย อินทผลัม      หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ...
   ร่วมจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร
     ผู้ทำนาเกลือสมุทร
ณ วัดบัณฑูรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ...
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
   เข้าร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน
     เกษตรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ...
   ร่วมกิจกรรมรวมพลคนเกษตรและสหกรณ์ปลูกผักสวนครัวหลุมพอเพียง ณ บริเวณนิคมสหกรณ์
     โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ...
   เข้าร่วมรับฟัง Conference การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
     โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
    จังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 4/2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร
    เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิม
    พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สวน 84 พรรษามหาราชา อำเภอกระทุุ่มแบน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
  ร่วมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (อาชีพทำสวน)
   ประจำปี 2563 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
   ภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
  ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ประชุมคณะกรรมการเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2563
    ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
  ร่วมประชุมทางไกล (Conference) การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อ
   ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
  เร่งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายเก่า และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้ทัน
   การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   ร่งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายเก่า และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้ทัน
   การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 034-411-043   //   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 034-427-599
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 034-820-138   //    ฝ่ายบริหารทั่วไป 034-426-995
FAX 034-426-6995
E-mail : samutsakhon@doae.go.th