เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ อำเภอกระทุ่มแบน


สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000