:: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ::
      ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
      
FAX 034-426-6995
      E-mail : samutsakhon@doae.go.th

ลำดับที่ รายละเอียด
1
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร 034-411-043
2
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร 034-427-599
3
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร 034-820-138
4
  กลุ่มอารักขาพืช 034-423-079
5
  ฝ่ายบริหารทั่วไป 034-426-995

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000