การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment) ปีงบประมาณ 2566

ข้อ รายละเอียด Link
    ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      ข้อมูลพื้นฐาน
O1
 โครงสร้าง
O2
 ข้อมูลผู้บริหาร
O3
 อำนาจหน้าที่
O4
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5
 ข้อมูลการติดต่อ 
O6
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
 ข่าวประชาสัมพันธ์
Click
      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
 Q&A
Click
O9
 Social Network
O10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
      แผนการดำเนินงาน
O11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (ปี 2566)
Click
O12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2566)
O13
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ปี 2565)
Click
      การปฏิบัติงาน
O14
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Click
      การให้บริการ
O15
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ปี 2566)
Click
O18
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ปี 2565)
Click
O18
 E-Service
Click
    ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O19
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ปี 2566)
Click
O20
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ปี 2566)
 
O21
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Click
O22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ปี 2565)
Click
    ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Click
O25
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Click
O26
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ปี 2565)
Click
    ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O27
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Click
O28
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Click
O29
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (ปี 2566)
Click
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O3O
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Click
    ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31
 ประกาศเจตจำนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32
 การสร้งวัฒนธรรม No Gift Policy
oO33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (ปี 2566)
      การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปี 2566)
O35
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Click
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O36
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปี 2566)
O37
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รอบ 6 เดือน (ปี 2566)
O38
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปี 2566)
Click
    ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
      มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร & โทรสาร 034-426-6995