ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

ข้อ รายละเอียด Link
    ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      ข้อมูลพื้นฐาน
1
 โครงสร้าง
2
 ข้อมูลผู้บริหาร
3
 อำนาจหน้าที่
4
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
5
 ข้อมูลการติดต่อ 
6
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข่าวประชาสัมพันธ์
7
 ข่าวประชาสัมพันธ์
      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8
 Q&A
9
 Social Network
    ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
      แผนการดำเนินงาน
10
 แผนการดำเนินงานประจำปี
11
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
      การปฏิบัติงาน
13
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      การให้บริการ
14
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17
 E-Service
 E-Service สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
    ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำรอบ 6 เดือน
20
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
21
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
22
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
24
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
26
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
27
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
28
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
    ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
33
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
    ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
      การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
37
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
38
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รอบ 6 เดือน
41
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
    ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
      มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร & โทรสาร 034-426-6995