:: แบบฟอร์มทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ::

      แบบคำร้องขอปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครัวเรือนเกษตรกร)

      แบบคำร้องขอปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นิติบุคคล)

      แบบคำร้องอื่นๆ 
                 > แบบคำร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

                 > แบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร
                 > แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.)
                 > แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
                 > หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตร
                 > หนังสือรับรองการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ยกเว้น ไม้ผลไม้ยืนต้น (ใช้เฉพาะพื้นที่ที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แล้วเท่านั้น)
                 > หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์

 

     :: แบบฟอร์มวิสาหกิจชุมชน (วสช.) ปรับปรุง 2562 ::

      แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.01)

      แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.02)

      แบบคำขอดำเนินกิจกำรต่อของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.03)

      แบบคำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.04)

      แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.05)

      แบบคำร้องอุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.06)

      แบบคำร้องทั่วไปวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.07)

      แบบคำขอแจ้งรายละเอียดสินค้า/ บริการ ของวิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบสินค้า 01)

      หนังสือการมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 

     :: ดาวน์โหลดการใช้งานอื่นๆ ::     

      ฟอนต์ไทยสารบรรณ "TH Sarabun IT๙"

      ไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์ passbook รุ่น PR9

      LOGO กรมส่งเสริมการเกษตร