:: ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี 2564 ::

ลำดับที่ รายละเอียด
1
2

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000