:: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ::

ลำดับที่ รายละเอียด
1
2
3

  :: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ::

ลำดับที่ รายละเอียด
1

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 034-411-043   //   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 034-427-599
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 034-820-138   //  กลุ่มอารักขาพืช 034-423-079
ฝ่ายบริหารทั่วไป 034-426-995  //  FAX 034-426-995
E-mail : samutsakhon@doae.go.th