Home »

 

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งแรก ตั้งสำนักงานอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ปี 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก 3 ยูนิต และอาคารเก็บพัสดุ
ปี 2526 ย้ายสำนักงานมา ณ อาคารสำนักงานปัจจุบัน เลขที่ 1212/1 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ปี 2528 สร้างบ้านพักเรือนแถว จำนวน 5 ยูนิต