Home »

 
 

แผนที่เว็บไซต์

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

-ว่าง- ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  นายสมชาย  สีโต ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   นางสาวสุภาพร  อินดำ ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นางสาวคริษฐา สุนทรีรัตน์ ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสา...

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายธงชัย     มั่นใจ ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  นางสาวจิตติมา   กิรณะวัฒน์ ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวฉัตรแก้ว  จันทร์คง ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 นางจันทิรา    ศรีขาว      ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  นางสายสมัย   มากสกุล ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  นางเปรมปรี  อุบลไทร ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

กลุ่มอารักขาพืช

                              นายวิโรจน์         ชะริทอง ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางอรวีณ์    จุฑาวรรธนะ ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ         ...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้ของจังหวัด ปี 2560 การส่งเสริมการบริหารองค์กรเกษตรกร การเลี้ยงปลาสู่มาตรฐาน GAP การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม และการเพาะพันธุ์มะพร้าว เทคนิคการผลิตฝรั่งนอกฤดู   ศพก.-เกษตรกรต้นแบบสมุทรสาคร(เมือง) องค์ความรู้ การจัดการองค์คว...

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลการเกษตร ปี 58 ข้อมูลการเกษตร ปี 59  

ติดต่อหน่วยงาน

[advanced_iframe securitykey="dc1e622664c32674171094ab13eb1dae4d06d526" width="100%" height="600"] สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 034-411043 034-426995...

ทำเนียบผู้บริหาร

    ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง  เริ่มตั้งแต่  จนกระทั่ง 1 นายเกษม เทพคเชนทร์ 2509 - 2 นายราศรี ชูติพงษ...

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

ฝ่ายบริหารทั่วไป

                 -ว่าง-          ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางภัทรารวีย์  โชคสุวรรณาคิน ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางธันย์ชนก  หงศ์วงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวจ...

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต...

ศบกต.

[flexiblemap center="13.58679,100.102379" width="100%" height="400" title="สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพร้ว" directions="true" showdirections="true"]  

หน้าแรก

  [categorythumbnaillist 5]  
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment