Home »

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

 
 

 

 

      นางสุวรรณา บุญประสพ
       ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 

 

 

นางสาวธิดารัตน์ เริ่มยินดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
img065 (2)
นางนันทิยา ตรีวิมล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
jirapat
นางจีราพัชร    ครุฑธา
ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์
15
นางสาวจิราพร พรหมเมศร์
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment