Home »

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

 
               -ว่าง-
         ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
S__12197894
นางภัทรารวีย์  โชคสุวรรณาคิน
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นกแก่
นางธันย์ชนก  หงศ์วงค์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
jirapat
นางสาวจีราพัชร    ครุฑธา
ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์
นก
นางสาวธิดารัตน์  เริ่มยินดี
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment