Home »

 

กลุ่มอารักขาพืช

 

                             
บุคลากรกลุ่มอารักขา

viroch
นายวิโรจน์         ชะริทอง
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
orawee
นางอรวีณ์    จุฑาวรรธนะ
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

 

 

 

 

-ว่าง-
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
12246950_1373135872713623_1345604582427665409_n
นายวีระชัย  ลาดี
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 S__22618240
นางสาวอังสนา ชั้นประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment