Home »

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

tongchai
นายธงชัย     มั่นใจ
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
jittima
 นางสาวจิตติมา   กิรณะวัฒน์
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
นางนิลุบล ทองสม
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
kietnapa
นางสาวเกียรตินภา   วงศ์จันทา
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รูปส้ม-250x300
นางสาวรัตติพร  อาภาวศิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ