Home »

 
 

ทำเนียบผู้บริหาร

 


 

 

ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 เริ่มตั้งแต่
 จนกระทั่ง
1
นายเกษม
เทพคเชนทร์
2509
-
2
นายราศรี
ชูติพงษ์
-
-
3
นายปุณณะ
มหาเพชร
-
-
4
นายสายันห์
เอี่ยมประชา
-
-
5
นายสมศักดิ์
จิตตะวิสุทธิ์
-
-
6
นายพยนต์
พงษ์สุวรรณ
-
-
7
ร.ต.ณรงค์
เชื้อสุวรรณ
2525
2532
8
นายถนอมศักดิ์
ชวนเกษม
2532
2534
9
นายสนอง
สิทธิวุฒิ
2534
2535
10
นายบุญรอด
ไชยวงศ์
2535
-
11
นายภมร
สาหร่ายทอง
2535
-
12
นายประสาน
อนันตสาน
2535
2536
13
นางประไพ
ไชยชนะ
2536
2543
14
นายภานุ
สัตยาวิบูล
2543
2545
15
นางประไพ
ไชยชนะ
2545
2546
16
นายประจง
สุดโต
2546
2547
17
นายสุเทพ
ทิพย์รัตน์
2547
2549
18
นายสมชาย
วงศ์ศรีวิวัฒน์
2549
2549
19
นายสุเทพ
ทิพย์รัตน์
2549
2552
20
นายสุดสาคร
ภัทรกุลนิษฐ์
2552
 2553
21
 นายชาตรี
บุญนาค
2553
2555
22
นางระนอง
จรุงกิจกุล
2555
2559
23
นายเศรณี
อนิลบล
2559
2561
24
นางจันทิรา
บวรรัตนสุภา
2561
ถึงปัจจุบัน
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment