Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติประจำปี 2558

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติประจำปี 2558

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตด้านการเกษตร รองรับประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment