Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้มีการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี2557

 

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้มีการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี2557

 

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสภาบันเกษตรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
โดยช่วงเช้า ได้มีการคัดเลือกประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้มร่วมใจ ตำบลสวนส้ม อำเภออำแพง จังหวัดสมุทรสาคร

ต่อมาช่วงบ่าย เป็นการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร ณ โรงเรียนสุนทรสถิตสามัคคีพัฒนา ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment