Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2557 นิเทศงานเพื่อติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว

 

เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2557 นิเทศงานเพื่อติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ทีมนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่นิเทศงานเพื่อติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว โดยเจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วเข้ารับการนิเทศงานในครั้งนี้ 6 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว

 

รูปภาพ 4(1) รูปภาพ 2(2)
รูปภาพ 3(2) รูปภาพ 5

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.