Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2559 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

 

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2559 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

 

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2559 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ/ข่าว นางสาวสุภาพร  อินดำ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment