Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ดำเนินการคัดเลือกเกษตรดีเด่น ประเภททำสวน และประเภททำนา ณ อำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ดำเนินการคัดเลือกเกษตรดีเด่น ประเภททำสวน และประเภททำนา ณ อำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ดำเนินการคัดเลือกเกษตรดีเด่น ประเภททำสวน และประเภททำนา ณ อำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment