Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ มาคัดเลือกผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ มาคัดเลือกผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ มาคัดเลือกผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขตเพื่อคัดเลือกให้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment