Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment