Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 14 มกราคม 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต การปลูกพืชทดแทนนาปรัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 14 มกราคม 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต การปลูกพืชทดแทนนาปรัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 14 มกราคม 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต การปลูกพืชทดแทนนาปรัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment