Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 12 มกราคม 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ ๑ ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

 

วันที่ 12 มกราคม 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ ๑ ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

 

วันที่ 12 มกราคม 2559 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ ๑ ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment