Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 6 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 6 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 6 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment