Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเวทีการสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำ และการช่วยเหลือเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อนฤดูนาปรัง ปี 58-59 ณ วัดศิริมงคล ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเวทีการสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำ และการช่วยเหลือเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อนฤดูนาปรัง ปี 58-59 ณ วัดศิริมงคล ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเวทีการสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำ และการช่วยเหลือเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อนฤดูนาปรัง ปี 58-59 ณ วัดศิริมงคล ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment